Diploma en acompanyament del procés de malaltia

Modalitat: Presencial
Crèdits: 20
Durada: 1 any
Llengua: Català - Castellà
Places: 15

Aquest curs pretén capacitar al públic en general i als Agents de Pastoral de la Salut en particular, per a desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica a més de proporcionar les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés de la malaltia.

 

Informació

 

Descripció

L'objectiu principal del curs és que els alumnes obtinguin les competències necessàries (coneixements, actituds, habilitats i aptituds) per assumir llocs de treball on s’acompanyi a persones i familiars a afrontar un dels moments més durs d’aquesta vida: el procés del dol esdevingut per una mort propera.

També té per objectius capacitar als alumnes per a desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica, i proporcionar als alumnes les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés de la malaltia.

Aquest títol propi de la Facultat de Filosofia de Catalunya (AUSP) es duu a terme en col·laboració amb el Secretariat interdiocesà de Pastoral de la Salut (CET), l’Institut Borja de Bioètica (URL) i l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer (URL).

 

Nous horitzons

Aquesta nova possibilitat formativa que s’ofereix pretén obrir nous horitzons en el desig de preparar als agents de pastoral de la salut en la seva tasca d’acompanyar i fer palesa la Bona Nova de l’Evangeli dins d’aquest «Hospital de Campanya» que és l’Església, d’una manera més eficaç en el nostre món d’avui.

Aquest curs pretén donar formació útil que permeti intervenir en aquestes situacions, aprofundint en els coneixements imprescindibles per fer aquest acompanyament. També vol respondre a omplir la mancança que hi ha de formació en Pastoral de la salut en els diversos àmbits de l’Església.

 

Assignatures i horaris

El títol s’organitza en quatre mòduls i un treball final pràctic, consistent en el seguiment d’un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics d’ètica, bioètica, antropologia, sociologia, diversitat religiosa, diversitat cultural, teologia pastoral, acompanyament pastoral hospitalari, comunicació i eines d’acompanyament, psicologia del malalt i gestió del dol.

 

MÒDULS

DA01 Ètica i Bioètica (3 ECTS)

Aquest mòdul oferirà els coneixements bàsics en ètica i bioètica, desenvolupant el següent: Els conceptes fonamentals de l’ètica. El fet de la moralitat: la qüestió de la fonamentació; Relativisme vs universalisme; El problema del mal moral. Reflexions a l’entorn del nihilisme. Emotivisme. Ètiques teleològiques. Hedonisme, Epicur, Aristòtil, Utilitarisme, Tomàs d’Aquino. Ètiques deontològiques: Estoïcisme, Sèneca, Kant. Breu panoràmica del moment actual. Fonaments de bioètica i de biologia. La bioètica personalista. Comitès d’ètica clínica. L’Eutanàsia. Experimentació amb humans. Transplantaments d’òrgans. Bioètica i Biodret: decisions legals i ètiques.

DA02 Antropologia i Sociologia (3 ECTS)

Aquest mòdul presentarà els orígens antropològics i coneixements culturals sociològics, segons el següent temari: El concepte de malaltia, Els orígens de la medicina occidental. Malaltia i diversitat cultural en el Subcontinent Indi. Malaltia i diversitat cultural en el continent africà (Àfrica del Nord o mediterrània, Àfrica tropical o subsahariana). El sistema medicinal xinès. Sanació i medicina a Filipines. Què és la mort? Què vol dir morir-se? La mort com un fet personal i la mort com un fet social. Cultures de la mort a Àfrica. La mort a Occident. La medicalització de la mort/la mort tecnològica. El tanshumanisme i posthumanisme. Religió i mort. La mort cristiana

DA03 Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral (4 ECTS)

Aquest mòdul presentarà la diversitat religiosa i cultural i la Teologia Pastoral, tot desenvolupant el següent temari: El Diàleg ecumènic i interreligiós. Visió general entorn de la definició de religió i models de classificació. Espiritualitat de les grans religions del món: el zoroastrisme, l’hinduisme, el budisme, el taoisme, el xintoisme, el judaisme, el cristianisme, l’islam. Religió i modernitat: els nous moviments religiosos. Teologia cristiana de les religions, el Concili Vaticà II. Les religions davant el diàleg interreligiós: reptes de futur. Poden dialogar/pregar juntes les religions? Mística i diàleg Interreligiós (ensenyances i testimonis de mestres espirituals). Antropologia mèdica. Antropologia en el món de la salut. La corporeïtat de la persona des de l’Ètica Sanitària. Ambigüitat del cos. Espiritualitat del cos. El llenguatge del cos. La corporeïtat des de la Teologia Pastoral. El malalt des de l’Antropologia. El malalt des de la Teologia. La Bíblia i el món de la salut. Espiritualitat del malalt.

DA04 Acompanyament pastoral hospitalari, Comunicació i eines d’acompanyament, Psicologia del malalt i gestió del dol (4 ECTS)

Aquest mòdul descobrirà la metodologia del counseling per l’acompanyament espiritual i/o religiós per respondre a les necessitats espirituals de la persona, i facilitarà els elements per tal que es pugui donar una comprensió de com afecta la situació de la malaltia al propi món intern i al món relacional del malalt, així com eines d’acompanyament al procés de la malaltia: Couseling Pastoral. Necessitats espirituals i respostes des de l’àmbit espiritual i/o fet religiós. Recursos d’acompanyament des del fet religiós. La força de l’empatia. El sentit eucarístic del sofriment. La força de l’equip. La malaltia i la seva dimensió relacional. L’ésser humà davant la situació de la malaltia. Valors psicològics i espirituals davant de la malaltia. El context hospitalari i sociosanitari actual. Necessitats espirituals de la persona malalta. Acompanyament al malalt i la família. Acompanyament al morir i al dol.

DA05 Treball final pràctic (6 ECTS)

Treball final pràctic supervisat per un tutor consistent en el seguiment d’un cas hospitalari.

 

horaris